Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN

RADY RODZICÓW

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4

STOKROTKA”

ul. Grodziska 15
05-870 Błonie

 

 

 

 

Spis treści Regulaminu Rady Rodziców

ROZDZIAŁ I 3

POSTANOWIENIA OGÓLNE 3

ROZDZIAŁ II 4

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW 4

ROZDZIAŁ III 6

WYBORY RAD ODDZIAŁOWYCH I RADY RODZICÓW 6

ROZDZIAŁ IV 7

ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY 7

ROZDZIAŁ V 11

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY 11

ROZDZIAŁ VI 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 14

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rada Rodziców Przedszkola Publicznego nr 4 w Błoniu działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz Statutu Przedszkola Publicznego nr 4 w Błoniu przy ul. Grodziskiej 15.

 

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne nr 4 „Stokrotka” w Błoniu;

 2. Statucie – należy przez to rozumieć statut Przedszkola Publicznego Nr 4 w Błoniu;

 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Błoniu;

 4. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 4 w Błoniu;

 5. Radzie Oddziałowej – należy przez to rozumieć radę wybieraną przez rodziców dzieci poszczególnych grup Przedszkola Publicznego Nr 4 w Błoniu.

 

§ 2

 1. Rada jest reprezentantem rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego Nr 4 w Błoniu, przy ul. Grodziskiej 15.

 2. Siedzibą Rady jest budynek Przedszkola Publicznego Nr 4 w Błoniu.

 

§ 3

 1. Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z: Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego oraz innymi organizacjami i  instytucjami, wspierającymi realizację statutowych zadań Przedszkola Publicznego Nr 4 w Błoniu.

 2. Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin, wprowadzony uchwałą Rady.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

§ 4

Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie stanowiska rodziców dzieci Przedszkola Publicznego Nr 4 w Błoniu przez podejmowanie działań, jako organu Przedszkola, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu i niniejszego regulaminu.

 

§ 5

 1. Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Przedszkola Publicznego Nr 4 w Błoniu;

 2. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Przedszkola Publicznego Nr 4 w Błoniu poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Przedszkola, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii i stanowisk w sprawach związanych z funkcjonowaniem Przedszkola;

 3. formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa;

 4. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Przedszkola Publicznego Nr 4 w Błoniu, podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Przedszkola, zwłaszcza na działalność wychowawczą;

 5. wspieranie inicjatyw i działalności Dyrektora i Rady Pedagogicznej;

 6. współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Przedszkola, pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Przedszkola;

 7. tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców dzieci z Przedszkola.

 

 1. Do kompetencji Rady, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 3, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

 1. programu wychowawczo-społecznego Przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez wychowawców i specjalistów,

 2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, wychowawców, specjalistów, wolontariuszy i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym mowa w art.34 ust.2 ustawy o systemie oświaty;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora;

4) występowanie z wnioskiem o dokonanie oceny pracy wychowawców, specjalistów;

5) występowanie o utworzenie Rady Przedszkola, wybór przedstawicieli rodziców do Rady Przedszkola, komisji i innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola;

6) uchwalanie corocznego planu finansowego Rady i jego zmian;

7) uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców dzieci na Radę.

 1. Jeżeli Rada w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 3 lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 

ROZDZIAŁ III

WYBORY RAD ODDZIAŁOWYCH I RADY RODZICÓW

§ 6

Rodzice dzieci Przedszkola wybierają swoich przedstawicieli do Rad Oddziałowych w sposób następujący:

 1. w terminie ustalonym przez Dyrektora odbywają się we wrześniu każdego nowego roku szkolnego pierwsze zebrania grupowe;

 2. na zebraniach grupowych rodzice każdej grupy wybierają Rady Oddziałowe, składające się z  trzech rodziców dzieci danego oddziału;

 3. w wyborach, o których mowa w pkt 2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic;

 4. wychowawca grupy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom Rady Oddziałowej;

 5. wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

 

§ 7

 1. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranym przez rodziców dzieci każdej grupy w tajnych wyborach. Wybór następuje zwykłą większością głosów.

 2. Każda grupa reprezentowana jest w Radzie przez jedną osobę.

 3. Kadencja Rady trwa jeden rok szkolny – zaczyna się w momencie wyboru, o którym mowa w ust. 1 i kończy z dniem przekazania sprawozdania z działalności nowej Radzie, na pierwszym posiedzeniu w nowym roku szkolnym.

 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające.

 5. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku:

 1. przeniesienia dziecka do innego przedszkola – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie;

 2. zrzeczenia się członkostwa;

 3. śmierci.

 1. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Rada.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

§ 8

 1. Na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady, zwanego dalej „Przewodniczącym”, zastępcę przewodniczącego, skarbnika, sekretarza oraz dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

 2. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym, a zastępcę przewodniczącego, skarbnika, sekretarza i członków Komisji Rewizyjnej – w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

 3. Wybór Przewodniczącego może zostać przeprowadzony w głosowaniu jawnym, jeżeli za uchwałą w tej sprawie głosują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady.

 

§ 9

 1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy:

 1. zwoływanie posiedzeń Rady i przewodniczenie im;

 2. kierowanie pracami Rady i reprezentowanie jej na zewnątrz;

 3. współpraca z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną w celu dostosowania zadań i celów Rady do konkretnych potrzeb Przedszkola i dzieci;

 4. dokonywanie podziału zadań i obowiązków między członków Rady;

 5. przekazywanie uchwał, wniosków i opinii Rady Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Rodzicom dzieci.

 1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, obradom Rady przewodniczy zastępca przewodniczącego lub osoba przez niego wskazana. Zastępujący przewodniczącego nie ma prawa do podpisywania uchwał, opinii, stanowisk i wniosków Rady.

 2. Skarbnik Rady:

 1. prowadzi obsługę finansowo-księgową Rady i przedstawia Radzie sprawozdania z działalności finansowej, z zastrzeżeniem ust. 4;

 2. odpowiada za prawidłową, zgodną z przepisami, gospodarkę finansową funduszami gromadzonymi przez Radę;

 3. opracowuje – w porozumieniu Przewodniczącym – projekt planu finansowego i nadzoruje jego prawidłową realizację;

 

 1. akceptuje pod względem finansowym faktury i inne rachunki, a w przypadku, gdy kwota wydatku przekracza kwotę wynikającą z przyjętego przez Radę planu finansowego - przedstawia sprawę do akceptacji Rady;

 2. przygotowuje i podaje do wiadomości publicznej – po zatwierdzeniu przez Radę – półroczne rozliczenie finansowe, przekazując je do sekretariatu Przedszkola i publikując na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w zakładce Rady;

 3. w każdym czasie, na wniosek Przewodniczącego lub co najmniej 3 członków Rady, udziela informacji o aktualnym stanie finansów Rady, z zastrzeżeniem ust. 4.

 1. Rada może podjąć decyzję o powierzeniu obsługi finansowo-księgowej innej osobie fizycznej lub prawnej. W takim przypadku, sprawozdania, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 6, przedstawia Radzie osoba, której powierzono tę obsługę.

 2. Sekretarz Rady sporządza protokoły z posiedzeń Rady i odpowiada za dokumentację Rady, z wyłączeniem dokumentacji księgowej.

 3. Komisja Rewizyjna odpowiada za złożenie raportu przewodniczącemu Rady z kontroli finansowej przeprowadzonej dwukrotnie w ciągu roku szkolnego.

 

§ 10

 1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną dopuszcza się zebrania online.

 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, powiadamiając członków rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.

 3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Rodziców dzieci Przedszkola.§ 11

 1. Przygotowanie i prowadzenie posiedzenia Rady należy do obowiązków Przewodniczącego.

 2. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

 3. Rada podejmuje uchwały, formułuje opinie, wnioski i stanowiska w głosowaniu jawnym. Na wniosek członka Rady, głosowanie może być tajne.

 

 

 1. Uchwałę lub opinię uznaje się za przyjętą, jeżeli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 2. Dopuszcza się głosowanie jawne nad Uchwałą lub opinią przeprowadzone za pośrednictwem telekonferencji i/lub za pośrednictwem drogi mailowej w trybie normalnym, w celu usprawnienia pracy Rady, z zastrzeżeniem i pod warunkiem dodatkowego przesłania głosu na „tak” lub „nie” za pośrednictwem drogi mailowej na adres przewodniczącego Rady.

 3. Ostateczny wynik głosowania jawnego nad Uchwałą lub opinią za pośrednictwem telekonferencji i/lub drogi mailowej przesyłany jest przez przewodniczącego Rady do sekretarza w celu sporządzenia protokołu z głosowania.

 4. Posiedzenia Rady są protokołowane przez sekretarza, a w przypadku jego nieobecności – przez członka Rady wskazanego przez Przewodniczącego.

 

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY

§ 12

 1. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową Przedszkola z następujących źródeł:

 1. ze składek rodziców;

 2. z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, dotacji i darowizn;

 3. z organizowanych imprez i innych przedsięwzięć;

 4. z innych źródeł, dopuszczalnych przepisami prawa.

 1. Składka, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest dobrowolna. Rada ustala na początku roku szkolnego sugerowaną wysokość składki, którą opłacić można w jednej lub kilku ratach. Płatność ratalna ustalana jest indywidualnie z przedstawicielami Rady Rodziców.

 2. Na wpłaty do Rady Rodziców składają się: opłata roczna w wysokości ustalonej podczas pierwszego posiedzenia Rady Rodziców oraz 100zł tytułem wpłaty na wyprawkę plastyczną i higieniczną.

 

§ 13

 1. Wydatkowanie środków z funduszu Rady odbywa się na podstawie planu finansowego, zatwierdzonego przez Radę na początku roku szkolnego.

 2. Przewodniczący i skarbnik mogą postanowić o zmianie struktury wydatków ujętych w planie finansowym do wysokości 10% ustalonych wartości. W innych przypadkach wymagana jest zgoda Rady, podejmowana w zwykłym trybie.

 3. Rada może dokonać zmian planu finansowego w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, uzasadniających ujęcie w planie dodatkowych wydatków lub w przypadku zagrożenia płynności finansowej.

§ 14

 1. Rada może wydatkować środki w szczególności na:

 1. nagrody rzeczowe dla dzieci;

 2. dofinansowanie konkursów, festynów, imprez i innych przedsięwzięć organizowanych w Przedszkolu;

 3. zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego;

 

 1. wsparcie dla dzieci będących w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej;

 2. inne wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola.

 1. Wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać Dyrektor, Rada Pedagogiczna, rady oddziałowe, rodzice.

 2. Wnioski składa się w formie pisemnej i dołącza do protokołu z posiedzenia Rady, na którym są one omawiane.

 3. Wnioski mogą być rozpatrywane pozytywnie w miarę posiadanych środków.

 4. Wszelkie pomoce i urządzenia, zakupione z funduszu Rady, staja się własnością Przedszkola i podlegają inwentaryzacji.

 

§ 15

 1. Rada posiada rachunek bankowy, na którym gromadzone są wpłaty z tytułu opłaty za Radę Rodziców i wyprawkę higieniczno- plastyczną. Roczna wysokość składki ustalana jest podczas pierwszego posiedzenia Rady Rodziców w danym roku szkolnym.

 2. Do dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie upoważnione są dwie osoby tj. przewodniczący i skarbnik lub przewodniczący i zastępca.

 3. W okresie zagrożenia epidemicznego i z racji na ograniczenia w godzinach oraz sposobie pracy placówek bankowych, wypłaty z rachunku bankowego mogą odbywać się poprzez przelanie środków na konto osoby dokonującej transakcji zakupu w imieniu przedszkola. Transakcja każdorazowo udokumentowana jest wyciągiem potwierdzającym dokonaną transakcję oraz dowodem zakupu lub wypłatą środków pieniężnych z bankomatu.

 4. Zasady rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

 5. Dwa razy w roku zbiera się Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w celu dokonania kontroli finansowej zgromadzonych i wydatkowanych środków pieniężnych zgodnie z planem budżetowym oraz sporządza odpowiedni raport o zgodności lub nieścisłościach finansowych celem przedłożenia go przewodniczącemu Rady.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w trybie jego uchwalenia.

 

§ 17

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały.

 

§ 18

Rada Rodziców posiada pieczątkę, która jest w posiadaniu przewodniczącego Rady.

Wzór zamieszczono poniżej.

 

 

 

 

 

 

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.